Yeni Enerji

Tam Yol İleri.

Doğa, sınırsız bir güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli sunuyor. Son yıllarda güneş ve rüzgar enerjisi santrallerindeki hızlı büyüme, bu alandaki teknolojilerin Avrupa'da hızla güçlendiğini gösteriyor. Herbir güneş veya rüzgar enerjisi santrali bizi temiz bir dünyaya daha da yaklaştırmakta.

Fosil yakıtların aksine, yenilenebilir enerji tükenmeyen kaynaklardan elde edildiği için süreklilik arz eder. Enerji Türk ekonomisi ve refahı için kritik önem taşımaktadır.

TÜRKİYE‘ NİN EN BÜYÜK DOĞAL ENERJİ POTANSİYELİNİ YENİLENEBİLİNİR ENERJİLER OLUŞTURUYOR:
Kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji kaynakları (güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik ve biyokütle gibi) çok kısa bir süre içinde önem kazanacaktır. Dünyanın birçok ülkesinde yeni enerji üretim yatırımları artık temiz enerji odaklı olmaktadır. Örneğin en son Alman hükümetiülkedeki tüm nükleer santralleri kapatma ve temiz enerjilere yatırım yapma kararı almıştır.

Birçok özel araştırma kurumunun hazırladıkları raporlara göre 2060 yılında dünya enerji ihtiyacının yaklaşık %60’ ı yenilenebilir kaynaklardan karşılanacaktır. Dünya Bankası tahminlerinde güneş enerjisi sektörünün ticari hacmi önümüzdeki 30 yıl içinde 4 trilyon USD olarak yer almaktadır.

Mevcut duruma bakılırsa 1999 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin toplam kurulu gücü 26117,5 MW olup, bunun 15556 MW’ ı termik, 24 MW’ ı jeotermal ve rüzgar, 10537,5 MW’ ı hidrolik santrallere aittir. 1999 yılı toplam elektrik enerjisi üretimi ise 116440,5 GWh olup, bunun 81661 GWh’ı (% 70) termik, 101 GWh’ i jeotermal ve rüzgar (% 0,1), 34678 GWh’ i (% 30) hidrolik santrallerden sağlanmıştır, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve kullanım durumu :

Yenilenebilir energji kaynaği Mevcut brüt potansiyel (GWh/yıl) Teknik yönden değerlendirilebilen potansiyel (GWh/yıl) Ekonomik yönden değerlendirilebilen potansiyel (GWh/yıl) Kullanılan potansiyel (GWh/yıl) Kullanım (%)
Hidrolik 430-450 215 100-130 35330 30
Güneş 365 182* 91** 4,07 4,5
Biogaz 1,58 0,79* 0,4** 0,067 16,8
Rüzgar 400 124 98 61 62
Jeotermal 16 8* 4** 0,89 22,5
* : brüt potansiyelin % 50' si alınmıştır.
** : Teknik yönden değerlendirilebilen potansiyelin % 50' si alınmıştır.